เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ปฎิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2563(PLE-CC2) , 2/2563(PLE-CC1) , 3/2563(OSPE) , 4/2563(MCQ) และ 5/2563(PLE-IP1,PC1)
ปฏิทินการสอบปี 2563 (ฉบับแก้ไข)
ปฏิทินการสอบปี 2564
ปฏิทินการสอบปี 2563
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563
ประกาศเพิ่มเติม ผลสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) มีปัญหา
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (CC2)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบครั้งที่ 5/2562 สำหรับการสอบ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบครั้งที่ 6/2562 มีปัญหา
ประกาศระเบียบการสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
ใหม่* รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
ใหม่* แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการประเมินทักษะผ่านการฝึกงานฯออนไลน์
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คู่มือต่างๆ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP1)
ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
ใหม่* เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการประเมินทักษะผ่านการฝึกงานฯออนไลน์
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-PC2 ปี 2562
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-IP2 ปี 2562
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (แบบกระดาษ)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (แบบกระดาษ)
 
Banner