ประกาศที่ 4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
 
- แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศูนย์สอบความรู้ฯ) (699.32 k)
แนวทางการปฎิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 (ศศภท) (103.44 k)
ใบรายงานผลการตรวจ ATK (1) (137.08 k)
ใบรายงานผลการตรวจ ATK (2) (112.20 k)
ใบรายงานผลการตรวจ ATK (3) (137.76 k)
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ PLE-IP1 , PLE-PC1 สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (83.39 k)
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ PLE-IP2 สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (75.13 k)
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ CC1 , CC2 , PC1 , PC2 สนามสอบ ม.รังสิต (308.02 k)
แนวทางปฎิบัติของผู้เข้าสอบ PLE-PC2 สนามสอบม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (1,709.17 k)
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ PLE-CC1 สนามสอบ ม.ศิลปากร (227.83 k)
 
   
 
Banner