เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)

รายการเอกสาร

คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

คำรับรองคณบดี (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

- ไฟล์ exel กรอกข้อมูลรายชื่อและรับรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้าระบบสอบ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

- เอกสารแสดงผลการศึกษา ปี4 ส่งทางอีเมล ph_exam@pharmacycouncil.org

 
 
   
 
Banner