ใหม่* ประกาศที่ 8/2566 แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในการสอบความรู้และทักษะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 9/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)
ประกาศที่ 7/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนและทักษะทางวิชาชีพสมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP1 ,PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 6/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียน สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC1)
ประกาศที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศที่ 4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ปี 2567
ประกาศที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 1/2565 เรื่อง การสอบ IP2 , PC2 , PHCP2
ประกาศที่ 3/2564 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบ PLE-PC1 ปี 2564
ประกาศที่ 2/2564 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบ PLE-CC ปี 2564
ประกาศที่ 1/2564 กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 5-64 (PLE-IP2 และ PLE-PC2)
ประกาศที่ 6/2563 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
   
 
Banner