ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2

 

     -  ในการสอบ ผู้สอบจะนำเสนอกรณีศึกษาและตอบข้อซักถามจากอาจารย์กรรมการสอบ 2 คนต่อห้องต่อผู้เข้าสอบ 1 คนต่อ 1 ช่วงเวลา (30 นาที)

     -  ผู้เข้าสอบจะได้รับเอกสารต่อไปนี้ในห้องสอบ ได้แก่ กรณีศึกษาที่แจกล่วงหน้า และ ข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารเหล่านี้ใช้ศึกษาเพิ่มเติมเท่านั้น ห้ามผู้เข้าสอบขีดเขียนลงบนเอกสารเหล่านั้น

     -  เมื่อเข้าห้องสอบ ผู้สอบนำเสนอกรณีศึกษา ไม่เกิน 5 นาที

             อาจารย์กรรมการสอบแจกข้อมูลเพิ่มเติมให้ทีละส่วน

                  ส่วนที่ 1 : ผู้เข้าสอบใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 นาที

                  ส่วนที่ 2 : ผู้เข้าสอบตอบคำถาม ใช้เวลาตอบไม่เกิน 5 นาที

                  ส่วนที่ 3 : ผู้เข้าสอบแสดงทักษะการสื่อสารเพื่อจัดการปัญหาในกรณีศึกษา ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

             ผู้เข้าสอบแสดงทักษะการสื่อสารเพื่อจ่ายยาและ/หรือส่งมอบยา ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

     -  สอบเสร็จ ส่งเอกสารทุกชิ้นให้อาจารย์กรรมการสอบ และเดินออกจากห้องสอบ

 
 
   
 
Banner