คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562

 

คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ.2562

 

[ทักษะการจ่ายยา]

 

[ทักษะการเตรียมยา]

 

 
 
   
 
Banner