Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ใหม่* ประกาศตารางสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2559 (OSPE) และ 2/2559 (MCQ)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ใหม่* ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ใหม่* ประกาศสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ครั้งที่1/2559 (OSPE) จำนวน 2200บาท
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559 ของผู้สมัครเข้าระบบสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2559(OSPE) และ 2/2559(MCQ)
ประกาศ แก้ไขกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศเวลาการสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ) และ 4/2558 (OSPE)
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2558
เอกสารสมัครสอบ
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คู่มือต่างๆ
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
เอกสารอื่นๆ
แผนการจัดสอบในระยะเวลา 3 ปี 2554-2556
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 1
 
Banner