Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้าผู้สอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วง4 รอบ4)
ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ) และ 2/2558 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2558
เกณฑ์สำหรับการเตรียมตัวสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2558 และ 2/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2558
เอกสารชี้แจงการสอบวัดความรู้ และ กำหนดการสอบ ปี 2558
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2557 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ เลขที่สอบ ห้องสอบและรอบสอบ การสอบครั้งที่ 4/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 4/2557
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2557
ประกาศปฏิทินการสอบ ปี 2558
เอกสารสมัครสอบ
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คู่มือต่างๆ
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
เอกสารอื่นๆ
แผนการจัดสอบในระยะเวลา 3 ปี 2554-2556
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 1
 
Banner