Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2557 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2557
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2557
ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องการสอบ MCQ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2557
ปฏิทินกำหนดการการสอบ ระเบียบการสอบ ครั้งที่ 1/2557 และ 2/2557
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
ประกาศสถานที่ ฟังคำชี้แจงการสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2556
คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556
ประกาศสนามสอบ เลขที่สอบ ห้องสอบและรอบสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556 (แก้ไขใหม่)
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 5/2556
คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 5/2556 (สำหรับผู้ที่สมัครสอบไม่ทันวันที่ 28-30 สิงหาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556
ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติตน การสอบครั้งที่ 4/2556 (MCQ)
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 4/2556
กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2556 , 5/2556 และการรับสมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติตน การสอบครั้งที่ 3/2556 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
  bullet อ่านทั้งหมด...   
เอกสารสมัครสอบ
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
  bullet อ่านทั้งหมด...   
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
วิธีดาวน์โหลดใบจ่ายเงินอย่างถูกวิธี
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
  bullet อ่านทั้งหมด...   
คู่มือต่างๆ
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
  bullet อ่านทั้งหมด...   
เอกสารอื่นๆ
แผนการจัดสอบในระยะเวลา 3 ปี 2554-2556
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
  bullet อ่านทั้งหมด...   
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 1
  bullet อ่านทั้งหมด...   
 
Banner