Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ใหม่* ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ใหม่* ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องยกเลิกกำหนดการสอบความรู้ ครั้งที่ 6/2561 PLE-CC2
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และ 4/2561 (MCQ)
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประกาศ รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง การจัดสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม(PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 39คน
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2561 เป็นโมฆะ
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศการเปลี่ยนห้องสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ) [สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร]
เอกสารสมัครสอบ
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คู่มือต่างๆ
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
เอกสารอื่นๆ
แผนการจัดสอบในระยะเวลา 3 ปี 2554-2556
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
เอกสารสมัครสอบ (PLE-CC1)
ใหม่* รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (PLE-CC1)
 
Banner