คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
 

"คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554"
 

วิธีการสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะฯ

1.พิมพ์ "เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะฯ (สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป)" กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
2.พิมพ "ใบชำระเงินค่าหนังสือคู่มือทักษะฯ (สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป)" และไปชำระเงินที่ธนาคาร

 

 

ขณะนี้ คู่มือทักษะฯ เหลือจำหน่ายได้ 10 เล่ม

 
 
 
   
 
Banner