รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
 

- คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ https://goo.gl/NDhduj

- คำรับรองคณบดี 2/2561 (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ) เข้าก่อนปี 2552

- คำรับรองคณบดี 2/2561 (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)

- ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

 
 
 
   
 
Banner