ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหา การสอบครั้งที่ 5/2563 (PLE-IP1 , PLE-PC1)
 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ 11/2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 5/2563 (PLE-IP1)

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ 12/2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 5/2563 (PLE-PC1)

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ 13/2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ ครั้งที่ 5/2563 (PLE-IP1)

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ 14/2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ ครั้งที่ 5/2563 (PLE-PC1)

 
 
 
   
 
Banner