ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 และ 4/2559
 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 (MCQ) สอบวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559

 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2559 (OSPE) สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2559

 
 
 
   
 
Banner