ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่นั่งสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ การสอบครั้งที่ 2/2556
 

   
 
 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2556 (OSPE) (77.75 k)
การจัดรอบสอบ เวลาการรายงานตัว การเก็บตัวและการเข้าสอบ ครั้งที่ 2/2556 (OSPE) (153.34 k)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2-2556 (OSPE) (1,145.50 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (382.55 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (261.72 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (269.61 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (249.45 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (206.75 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล (327.99 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (254.82 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร (265.28 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (307.78 k)
เลขที่สอบ ห้องสอบ รอบสอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (211.10 k)
 
 
   
 
Banner