ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
 

ข้อสอบนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับใช้ในการสอบวัดความรู้ฯเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามสมรรถนะร่วม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดความรู้
 
 
ตัวอย่างนี้ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 60 ข้อ ซึ่งควรใช้เวลาทำประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที
 
สามารถทดลองทำข้อสอบและทราบคะแนนพร้อมทั้งเฉลยได้เมื่อท่านทำข้อสอบครบแล้ว 
 
ทดลองทำข้อสอบ คลิก : https://goo.gl/pSG3iK
 
หรือ แสกน QR Code
QR
 
 
 
   
 
Banner