Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2560 (OSPE) และ 2/2560 (MCQ)
ใหม่* ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ใหม่* ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2559 (MCQ) และ 4/2559 (OSPE)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 และ 4/2559
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2559(MCQ) และ 4/2559(OSPE)
เอกสารสมัครสอบ
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คู่มือต่างๆ
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
เอกสารอื่นๆ
แผนการจัดสอบในระยะเวลา 3 ปี 2554-2556
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 1
 
Banner