Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2559(OSPE) และ 2/2559(MCQ)
ใหม่* ประกาศ แก้ไขกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศเวลาการสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ) และ 4/2558 (OSPE)
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 3/2558 และ 4/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม เรื่องคะแนนสอบความรู้ครั้งที่ 1-2558 (MCQ) (เพิ่มเติม)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้าผู้สอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วง4 รอบ4)
ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
เอกสารสมัครสอบ
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คู่มือต่างๆ
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
เอกสารอื่นๆ
แผนการจัดสอบในระยะเวลา 3 ปี 2554-2556
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบความรู้ ชุดที่ 1
 
Banner